Reklama Do pobrania
POWRT » LICENCJA PRYWATNA

Umowa Licencyjna Prywatna na korzystanie ze zdj lub ich zbioru.


I. Definicje

1.1.

Centrum - oznacza firm Agencja Reklamowa Centrum - Kielce ul. Kilinskiego 6 - NIP 657-007-80-31 waciciela banku zdj SportFoto.com.pl w ktrym zgromadzone s zdjcia - przedmioty licencji, za porednictwem ktrej moliwe jest nabycie licencji na ich wykorzystanie.

1.2.

Przedmiot licencji - to zdjcie lub zbir zdj udostpniamy w postaci elektronicznej za porednictwem poczty elektronicznej lub zapisu na pycie CD - wg zaczonej specyfikacji bdcej integralna czci licencji.

1.3.

Licencjobiorca - to podmiot: - ktry uzyskuje licencj na wykorzystanie przedmiotu licencji - zdj - wedug zaczonej do Umowy specyfikacji.


II. Zakres licencji

2.1.

Centrum owiadcza, e jest uprawniona do udzielenia licencji na korzystanie z przedmiotu licencji oraz, e korzystanie z przedmiotu licencji w zakresie okrelonym umow nie narusza praw autorskich ich twrcw.

2.2.

W chwili uiszczenia opaty licencyjnej, Licencjobiorca nabywa bezterminow, nieograniczon terytorialnie, niewyczn i niezbywaln licencj na korzystanie z przedmiotu licencji.

2.3.

Kupujcy - Licencjobiorca ma prawo do dowolnego i wielokrotnego korzystania z zakupionych zdj - wycznie do celw prywatnych i osobistych. Zdjcia mog by zwielokrotniane i powielane w formie drukowanej i cyfrowej oraz zamieszczane na stronach www o ile strony te s stronami prywatnymi i nie maja charakteru komercyjnego. Umieszczajc zdjcie na stronie www Kupujcy - Licencjobiorca zobowizany jest zamieci w stopce dziea lub na nim dane autora wykorzystanej fotografii. Fotografie powinny by podpisane: "Foto: Krzysztof Jot/ SPORTFOTO.com.pl"

2.4.

Zakupiony przedmiot licencji moe zosta uyty przez licencjobiorc wycznie do celw prywatnych i osobistych jak okrela niniejsza Umowa, bez prawa do komercyjnego wykorzystania zdj.

2.5.

Licencjobiorca nie moe przenie praw wynikajcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Licencjobiorca nie moe take odda przedmiotu licencji osobom trzecim do uywania na podstawie jakiejkolwiek umowy odpatnie bd nieodpatnie.

2.6.

Licencjobiorca prywatny nie moe wykorzysta przedmiot licencji w jakichkolwiek wydaniach publicznych i komercyjnych - jak pocztwki, foldery, okadki.

2.7.

Z tytuu udzielonej licencji Licencjobiorca zapaci Centrum wynagrodzenie za cay okres korzystania z przedmiotu licencji na podstawie przesanej faktury VAT.

2.8.

Sprzedane materiay zawieraj zdjcia chronione polskimi przepisami Ustawy z dnia 4.02.1994r "O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" (Dz.U. z dnia 23.02.1994r Nr.24 poz. 83 z pn. zmianami). Sprzedawca tylko pod warunkiem uiszczeniu opaty za faktur VAT do tej licencji udziela Nabywcy na zakupione zdjcia i materiay penych praw licencyjnych.


III. Rozpowszechnianie wizerunku

3.1.

Licencjobiorca przyjmuje do wiadomoci, e przedmiotem niektrych zdj jest wizerunek osoby, ktry niezalenie od ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego, stanowi jedno z dbr osobistych chronionych przepisami prawa cywilnego.

3.2.

Niedozwolone jest wykorzystanie przedmiotu licencji, w sposb ktry moe naruszy dobra osobiste osb na nich przedstawionych, w szczeglnoci poprzez przedstawianie ich w negatywnym wietle, znieksztacenie wizerunku lub wkomponowanie w inny obraz, ktry moe narusza dobre obyczaje lub zasady wspycia spoecznego. Nie zezwala si na wykorzystywanie przedmiotu licencji do tworzenia produktw o treci pornograficznej, obraliwej, obscenicznej lub zniesawiajcej.


IV. Postanowienia kocowe

4.1.

Korzystanie z przedmiotu licencji niezgodnie z treci umowy moe spowodowa odpowiedzialno cywiln i karn wobec Centrum oraz osb trzecich na podstawie przepisw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2.

W przypadku stwierdzenia korzystania z przedmiotu licencji niezgodnie z jej postanowieniami, Centrum moe rozwiza umow licencyjn bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji Licencjobiorca jest obowizany do natychmiastowego zniszczenia i usunicia z pamici komputera wszelkich posiadanych kopii zdj oraz/lub do natychmiastowego zwrotu pyty CD, na ktrej utrwalony jest przedmiot licencji.

4.3.

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialnoci za roszczenia osb trzecich wynike w zwizku z wykorzystaniem utworw.

4.4.

W sprawach nie uregulowanych niniejsz licencj zastosowanie maj polskie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Sdem waciwym dla sporw z niniejszej licencji jest sd miejsca siedziby Centrum.

4.5.

Umowa Licencyjna obowizuje tylko pod warunkiem terminowego uiszczeniu opaty za faktur VAT do tej Licencji.

Przeczytaj wicej wanych informacji:
Regulamin Serwisu SportFoto
Zasady zakupu zdj

Umowa Licencyjna typu Rights Managed lub Royalty Free sporzdzana jest indywidualnie i ustalana w porozumieniu z Zamawiajcym w zalenoci od sposobu wykorzystania zdj.
© 2010 SPORTFOTO.com.pl
© 2010 by Jaqbovsky.com All Right Reserved.

MENU:

Home & Foto Search News Oferta Kup Foto Klienci Kontakt

NOTY PRAWNE:

Regulamin serwisu Zasady zakupu Licencja Prywatna

WICEJ:

Reklama Do pobrania Newsletter